PL

Logo official

Training for dimensional metrology in digital manufacturing

CONSORTIUM
Consortium consists of five partners from different countries. Three universities and two non-profit organizations.
CONTEXT
We develop training material for digital manufacturing including content for design, manufacturing and quality control.
TEACHERS
Teachers with improved teaching, tutoring and networking skills, knowing new teaching methodologies.
GRADUATES
Graduates and trainees better prepared for work in companies related to digital manufacturing and Industry 4.0
VIRTUAL TRAINING
Work-based virtual training before actual work on real manufacturing and measuring equipment.
WORK
Easier transition to work in advanced manufacturing organisations

Training for dimensional metrology in digital manufacturing

W kontekście wymagań, które stawia „czwarta rewolucja przemysłowa”, aby skutecznie przyspieszyć proces produkcyjny i uelastycznić go, konieczne jest zacieśnienie więzi łączących poszczególne jego etapy oraz podniesienie świadomości i wiedzy pracowników poszczególnych branż na temat charakteru i specyfiki pracy na innych etapach. Jako przykład takich współzależności można wskazać kształcenie studentów wzornictwa przemysłowego w zakresie metrologii współrzędnościowej, co pozwala na bardziej świadome projektowanie wyrobu z uwzględnieniem wymagań działów kontroli jakości. Takie relacje istnieją między wszystkimi etapami produkcji obejmującymi: projektowanie, wytwarzanie oraz kontrolę jakości.

Niestety, opierając się na wielu informacjach zwrotnych udzielonych przez partnerów przemysłowych członków konsorcjum projektu, zrozumienie wspomnianych zależności jest w praktyce bardzo ograniczone. Dlatego konsorcjanci doszli do wniosku, że znalezienie i opracowanie odpowiednich metod edukacji dostosowanych do specyfiki poszczególnych etapów procesu produkcyjnego staje się niezwykle istotną kwestią, która może mieć kluczowe znaczenie dla właściwego wykorzystania potencjału czwartej rewolucji przemysłowej. Z tego powodu konsorcjanci zamierzają opracować złożone materiały szkoleniowe dotyczące produkcji cyfrowej, obejmujące zagadnienia projektowania, wytwarzania i kontroli jakości oraz zależności między nimi, ze szczególnym naciskiem na metrologię współrzędnościową i przenośne systemy pomiarowe.

 

Cele

Podstawowe cele projektu obejmują:

 • opracowanie koncepcji nieprzerwanego łańcucha szkoleń dotyczącego projektowania, wytwarzania oraz weryfikacji,
 • opracowanie metod dydaktycznych obejmujących kilka grup docelowych (od nauczania zawodowego aż do studiów magisterskich),
 • opracowanie programów nauczania w zakresie projektowania, wytwarzania i metrologii wymiarowej w odniesieniu do produkcji cyfrowej,
 • opracowanie materiałów dydaktycznych (blended learning, w tym e-learning, nauczanie stacjonarne, warsztaty),
 • organizacja zajęć szkoleniowych dla tutorów,
 • organizacja kursów pilotażowych,
 • optymalizacja treści nauczania dla studentów i wykładowców.

 

Opis działań

W ramach tego projektu opracowane zostaną zorientowane na ucznia treści nauczania bazujące na analizie studiów przypadku z wybranych gałęzi przemysłu. Umożliwi to uczniom zrozumienie znaczenia tematu w kontekście praktycznym, pokazując w jaki sposób zasady i metody obowiązujące w produkcji cyfrowej powiązanie są z odpowiednimi zastosowaniami praktycznymi. W celu przetestowania, oceny i optymalizacji opracowanych narzędzi oraz treści, planowane jest uruchomienie kursów pilotażowych na różnych etapach edukacji, od nauczania zawodowego po studia magisterskie.

Wpływ projektu

Projekt będzie mieć wpływ na:

 • ogólnie pojęte: wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z cyfrową produkcją, projektowaniem i metrologią,
 • absolwentów, którzy będą lepiej przygotowani do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach związanych z produkcją cyfrową i Przemysłem 4.0,
 • nauczycieli, którzy zyskają dodatkowe umiejętności w zakresie nauczania, nawiązywania kontaktów oraz znajomości nowoczesnych metod nauczania,
 • możliwości wirtualnego przeszkolenia pracowników w miejscu pracy, przed podjęciem prac na rzeczywistym sprzęcie produkcyjnym i pomiarowym.
CALL US NOW
+48 12 3743750
E-MAIL
adam.gaska@pk.edu.pl
VISIT US
Cracow, al. Jana Pawła II 37
FAQ
Common questions

Back to top