ENG

Logo official

Training for dimensional metrology in digital manufacturing

CONSORTIUM
Consortium consists of five partners from different countries. Three universities and two non-profit organizations.
CONTEXT
We develop training material for digital manufacturing including content for design, manufacturing and quality control.
TEACHERS
Teachers with improved teaching, tutoring and networking skills, knowing new teaching methodologies.
GRADUATES
Graduates and trainees better prepared for work in companies related to digital manufacturing and Industry 4.0
VIRTUAL TRAINING
Work-based virtual training before actual work on real manufacturing and measuring equipment.
WORK
Easier transition to work in advanced manufacturing organisations

Deklaracja dostępności

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej projektu Train4DiM (train4dim.pk.edu.pl).

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niezgodności

 • Brak spójnej struktury nagłówków.
 • Pozycjonowanie zawartości oparte jest na tabelach.
 • Stosowana procedura obsługi zdarzeń zależy od używanego urządzenia i w pewnych przypadkach może być niedostępna.
 • Brak zdefiniowanych regionów strony oraz punktów orientacyjnych.

 

Wyłączenia

Treści będące w posiadaniu Politechniki Krakowskiej, które nie zostały przez Politechnikę Krakowską lub na jej rzecz wytworzone lub przez Politechnikę Krakowską nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Politechnika Krakowska nie jest uprawniona.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 2021-03-17
 • Deklaracja została ostatnio poddana aktualizacji: 2021-03-17

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Gąska.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 12 628 32 30

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Adres: ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon: 12 628 22 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

CALL US NOW
+48 12 3743750
E-MAIL
adam.gaska@pk.edu.pl
VISIT US
Cracow, al. Jana Pawła II 37
FAQ
Common questions

Back to top